GBO_Innovation_makers_Logo_Zwart

Algemene Voorwaarden

Helmond, 2024

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer, GBO design BV en of GBO projects BV hierna te noemen GBO, gesloten overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GBO, voor de uitvoering waarvan door GBO derden dienen te worden betrokken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van GBO en haar directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.

1.2
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan GBO verstrekte gegevens waarop GBO de offerte baseert.

1.3
Een samengestelde prijsopgave verplicht GBO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.4
Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat GBO begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden GBO pas nadat deze schriftelijk door GBO zijn bevestigd.

1.5
GBO kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.6
Indien aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GBO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GBO anders aangeeft.

1.7
Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt de overeenkomst tussen GBO en Opdrachtgever aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.8
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en GBO en worden pas na schriftelijke bevestiging door GBO bindend. Indien één of meer voorwaarden worden aangepast, blijven de overige condities onverminderd van kracht.

 

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1
GBO spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal GBO de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door GBO mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan GBO aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde gegevens of materialen juist en volledig aan GBO ter beschikking heeft gesteld.

2.3
Een tussen partijen voor de voltooiing van de opdracht of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen termijn is indicatief en derhalve nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever GBO derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. GBO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van GBO:

a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, keuringen en het beoordelen of
instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van (intellectuele eigendom)rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid om de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en vast te leggen in een acceptatierapport en/of finaal sample.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn en aan ingebruikname van het resultaat niet in de weg te staan, in welk geval Opdrachtgever verplicht is het resultaat goed te keuren en dit schriftelijk vast te leggen in het acceptatierapport.

2.7
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen/zaken aan haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare afwijkingen dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GBO te worden gemeld en eventuele niet zichtbare afwijkingen dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GBO te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de geleverde goederen/zaken/diensten volledig te hebben aanvaard en goedgekeurd en komt aan de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De hiervoor in dit artikel bedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GBO in staat is adequaat te reageren.

2.8
De Opdrachtgever dient GBO in de gelegenheid te stellen een klacht, zoals bedoeld in artikel 2.7, te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van GBO, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

2.9
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde en/of geleverde goederen/zaken/diensten.

2.10
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.4 en 10.5 van deze Algemene Voorwaarden zal GBO, indien vaststaat dat een goed/zaak/dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, de gebrekkige goed/zaak/dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering (redelijkerwijze) niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van GBO, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In het geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan GBO te retourneren en de eigendom daarover aan GBO te verschaffen, tenzij GBO anders aangeeft. Zonder haar schriftelijke toestemming is GBO niet verplicht retourzendingen van opdrachtgevers te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door GBO van de door opdrachtgever grond van de retourzendingen.

2.11
Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen geschiedt levering “ex works”. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GBO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.12
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de goederen/zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

2.13
Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is GBO gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.14
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. GBO zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2.15
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen aanvulling, dan is GBO gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GBO bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van GBO op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GBO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

3. Inschakelen van derden

3.1
GBO is gerechtigd om onder geheimhouding bepaalde werkzaamheden te laten verrichten/uitvoeren door derden.

3.2
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan GBO, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.3
Wanneer GBO op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan GBO namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.4
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht GBO goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van en/of aparte afspraken met de derde met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

3.5
Wanneer GBO, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van GBO de in artikel 2.6 en 2.7 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.6
De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met GBO derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met GBO. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan deze derden zal worden opgedragen.

3.7
GBO is nimmer aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten (software daaronder begrepen) of diensten van door of namens GBO en/of de Opdrachtgever ingeschakelde derden tenzij deze verantwoordelijkheid onderdeel is van de getekende overeenkomst.


4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder, doch niet uitsluitend, het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht toe aan GBO. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend GBO daartoe bevoegd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2
Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in artikel 4.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk door GBO aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst strekkende tot de overdracht van de betreffende rechten. Tot het moment van overdracht wordt door GBO aan Opdrachtgever slechts een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3
Zodra zowel GBO en Opdrachtgever aan de contractuele voorwaarden hebben voldaan, staat het Opdrachtgever vrij om naar goeddunken het resultaat van de opdracht te gebruiken. GBO en Opdrachtgever bespreken in goed vertrouwen dat GBO het resultaat mag gebruiken voor promotionele doeleinden.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door GBO tot stand gebrachte resultaten (zoals, doch niet uitsluitend, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, codes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van GBO, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Broncodes en -bestanden, onbewerkte bestanden en originelen worden niet aan de opdrachtgever of derden beschikbaar gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch GBO jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.6
GBO is gerechtigd om de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

5. Gebruik van het resultaat

5.1
Pas wanneer de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens GBO voortvloeiend uit alle met GBO gesloten overeenkomsten, verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende schriftelijke afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3
Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:


a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever enige (betaling)verplichting jegens GBO niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.4
GBO heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

5.5
GBO kan alle ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte tot dat op opdrachtgever alle aan GBO verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

6. Honorarium, kosten en prijswijziging

6.1
GBO heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere schriftelijk tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die GBO voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer schriftelijk een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3
Wanneer GBO door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie/gegevens/materialen door Opdrachtgever, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing van Opdrachtgever, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door GBO gehanteerde honorariumtarieven. GBO zal de Opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan GBO kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. GBO zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.5
Indien GBO met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is GBO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.6
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GBO alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GBO rustende verplichting ingevolge de wet en regelgeving of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

7. Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud

7.1
Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of op de factuur een afwijkende betaaltermijn is opgenomen. GBO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.2
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.3
Alle geleverde en nog te leveren goederen/zaken blijven uitsluitend eigendom van GBO totdat alle vorderingen die GBO op Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder ook, doch niet uitsluitend, de vorderingen uit hoofde van artikel 3:92 lid 2 BW (rente en (buiten)gerechtelijke kosten) en toerekenbare tekortkoming, volledig zijn voldaan.

7.4
Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op afnemer is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan om de goederen te verpanden of te bezwaren met enig ander recht ten behoeve van een derde.

7.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om GBO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.6
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken mogen door GBO aan derden worden verkocht en overgedragen, mits dit geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever. In het geval van verkoop op krediet is Opdrachtgever verplicht om van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

7.7
Opdrachtgever is gehouden om de door GBO onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van GBO te bewaren.

7.8
Opdrachtgever is verplicht de goederen/zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren. Opdrachtgever zal GBO op eerste verzoek (een kopie van) de polissen ter inzage verstrekken.

7.9
Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen/zaken uit hoofde van de verzekeringen, zoals bedoeld in artikel 7.8., zullen, op eerste verzoek van GBO aan GBO worden verpand ter meerdere zekerheid van alle vorderingen die GBO op Opdrachtgever heeft, uit welke hoofde dan ook.

7.10
In het geval Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen jegens GBO tekortschiet of GBO gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever in haar verplichtingen tekort zal schieten, is GBO gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken terug te nemen, waarna Opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gepaard gaande kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan GBO toekomende rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, het recht op verrekening met de eventueel door GBO geleden schade. Voor het geval GBO haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GBO en door GBO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GBO zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.11
Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever aan GBO de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW per jaar bedragen.

7.12
GBO draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, is het GBO toegestaan overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.13
GBO mag de uitvoering van de opdracht opschorten:

a. nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat ofwel enige andere verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. wanneer GBO door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven;
c. indien na het sluiten van de overeenkomst GBO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van GBO kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1
GBO is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen zonder dat zij, voor zover de wet zulks toelaat, aan Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is.

8.2
Opdrachtgever is op grond van dwingend recht bevoegd om te allen tijde de overeenkomst op te zeggen. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door GBO, of wanneer GBO de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van GBO redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding bedoeld in artikel 8.2 omvat tenminste alle door GBO gemaakte kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, dient te worden verstaan aan- en afvoer- en verzend- en afleveringskosten), kosten voortvloeiend uit de door GBO op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede het (resterende deel van het) honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan GBO verschuldigd zou zijn.

8.4
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GBO, zal GBO in overleg met de opzegging aan de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GBO extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GBO anders aangeeft.

8.5
GBO heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk met directe ingang te ontbinden dan wel een order of overeenkomst te annuleren, in het geval:


a. van liquidatie van Opdrachtgever;
b. de Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt;
c. van (aanvrage van voorlopige) surséance van betaling of faillissement;
d. van beslaglegging onder de Opdrachtgever – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven;
e. van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken;
f. de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, in welke gevallen alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dan terstond opeisbaar worden.

8.6
Indien GBO tot opschorting, opzegging, annulering of ontbinding overgaat, zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is zij op generlei wijze gehouden tot betaling van enige kosten, schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7
Wanneer de werkzaamheden van GBO bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze duurovereenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van GBO blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

9. Garanties en vrijwaringen

9.1
GBO garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken, althans zij gerechtigd/bevoegd is om het werk waarop een auteursrecht van een derde rust te gebruiken, te verspreiden/openbaar te maken en te vermenigvuldigen en/of bewerken.

9.2
Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever GBO en/of de door GBO bij de opdracht ingeschakelde derde(n) voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van GBO jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in artikel 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3
De Opdrachtgever vrijwaart GBO voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.4
De door GBO te leveren goederen/zaken voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op goederen/zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik van goederen/zaken geschikt is voor het gebruik aldaar en deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GBO kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. De in dit artikel genoemde garantie ziet niet op door GBO (in haar goederen/zaken) gebruikte hard- en/of software. Door GBO wordt geen enkele vorm van garantie verstrekt op de hiervoor bedoelde hard- en/of software.

9.5
De in artikel 9.4 genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het gebrek betrekking heeft op een (deel van een) goed/zaak die (deels) door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.6
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het goed/de zaak wordt gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze, alsmede indien een gebrek aan het goed/de zaak is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GBO, de Opdrachtgever of derden wijzigingen aan het goed/de zaak hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever en/of derden komt evenmin aanspraak of garantie toe indien het gebrek aan het goed/de zaak is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GBO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder, doch niet uitsluitend begrepen, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

9.7
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief, doch niet uitsluitend, administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.8
De Opdrachtgever vrijwaart GBO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GBO toerekenbaar is. Indien GBO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden GBO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GBO, zonder dat een ingebrekestelling daartoe vereist is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GBO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1
GBO dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2
GBO is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan GBO toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van GBO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GBO aan de overeenkomst te laten beatwoorden, voor zover deze aan GBO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

10.3
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van GBO of haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van GBO beperkt tot het honorarium van GBO voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 25.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan GBO uitkeert. Het bedrag waarvoor GBO in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4
GBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GBO is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, producten en/of soft- en/of hardware.

10.5
GBO kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor gebreken en/of schade aan goederen/zaken of enige andere vorm van schade in de meest ruime zin des woord als gevolg van de toepassing van materialen, producten en/of soft- en/of hardware van derden in de betreffende goederen/zaken.

10.6
Beide partijen komen overeen dat GBO ontwikkeld naar de specificaties zoals deze door Opdrachtgever zijn aangeleverd en dat GBO adviseert naar het beste van haar kunnen.

10.7
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen vervalt elke aansprakelijkheid van GBO en de door GBO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10.8
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens GBO gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder tevens begrepen kosten in de meest ruime zin des woords) aan de zijde van GBO daardoor direct of indirect ontstaan.

 

11. Overmacht

11.1
GBO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

11.2
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GBO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GBO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GBO of derden daaronder begrepen. GBO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GBO haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3
GBO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4
Voor zover GBO ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GBO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Opdrachtgever te factureren. De Opdrachtgever is gehouden voornoemde factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

12. Overige bepalingen

12.1
Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan GBO wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een derde heeft verstrekt, zal Opdrachtgever GBO, onder vermelding van de namen van deze derde(n), hiervan op de hoogte stellen.

12.2
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met GBO gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van GBO.

12.3
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan GBO verschuldigde.

12.4
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden GBO of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.5
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden in acht wordt genomen.

12.6
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van de betreffende bepalingen.

12.7
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

12.8
Indien GBO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GBO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

12.9
Op alle overeenkomsten tussen GBO en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, ofwel overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, Nederland.

Bezoek onze dynamische design studio in Helmond

Wil je meer weten over ontwikkelen in de Brainportregio? Wij staan klaar om jouw vraagstukken aan te pakken. 

Waar ben je naar op zoek?