GBO_Innovation_makers_Logo_Zwart

Privacy verklaring

Helmond, 2024

In deze privacy- en cookiestatement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens GBO Design- Engineering B.V. en GBO Projects B.V., beide handelend onder de naam: GBO Innovation makers (hierna te noemen: GBO) verzamelen en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacy- en cookiestatement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend.


Identiteit

De besloten vennootschap GBO Design- Engineering B.V. & GBO Projects B.V. beide handelend onder de naam GBO Innovation makers.


Bezoekadres:

Wethouder den Oudenstraat 6, 5706 ST Helmond

T:    +31 (0) 492 599 555
E:    [email protected]
W:  www.gbo.eu


Welke persoonsgegevens verzamelt GBO voor welke doeleinden?

GBO verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, username alsook IP-adres en locatiegegevens. GBO zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is krijgen van contact met potentiele klanten en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Als u deze gegevens niet verstrekt dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

 

Toestemming

GBO zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van haar werkzaamheden en in verband met een wettelijke verplichting die rust op GBO. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

GBO zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de volgende criteria:

Administratieve gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.
De ontvangers van de persoonsgegevens

GBO verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder uw toestemming, een derde land of een internationale organisatie, tenzij GBO daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Rechten betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies en Google Analytics

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de website zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Voorbeelden van deze technieken zijn cookies en scripts (hierna te noemen: cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. De cookies kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren. Wij kunnen cookies gebruiken om u, op basis van de getoonde interesse op www.gbo.eu, relevante aanbiedingen te doen. Ook stelt het ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze online diensten. U heeft de optie om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Nadeel is echter dat dit de prestaties en het gebruik van de website negatief kan beïnvloeden.

 

GBO/www.gbo.eu plaatst de volgende cookies:

– Cookies voor communicatie www.gbo.eu plaatst cookies of leest gegevens uit die tot doel hebben om communicatie over een elektronisch netwerk mogelijk te maken.

– Cookies zonder verwerking www.gbo.eu plaatst cookies of leest gegevens uit waarmee het gedrag van de gebruiker op mijn eigen website wordt gevolgd om de kwaliteit en effectiviteit van mijn website te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

– Cookies van derden

www.gbo.eu plaatst cookies of leest gegevens uit van derden of derden kunnen informatie uitlezen van de gebruiker van mijn website, waardoor (vermoedelijk) het gedrag van de consument over meerdere websites (niet alleen www.gbo.eu) kan worden gevolgd.

– Cookies voor statistieken/analyses (in Google Analytics). Om te bepalen welke onderdelen van www.gbo.eu het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wanneer u wilt dat websites helemaal geen cookies plaatsen, dan kunt u hiervoor uw browser instellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Daarnaast kunt u de cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let er hierbij op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

GBO respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GBO draagt er, door die gegevens te beveiligen, zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Daarbij neem de GBO in ieder geval de volgende maatregelen in acht:

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
GBO verstrekt die gegevens niet aan derden (behalve aan Google Inc). GBO is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring

GBO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

 

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens:

Postadres:

Wethouder den Oudenstraat 6, 5706 ST Helmond

T    +31 (0) 492 599 555
E    [email protected]
www.gbo.eu

Bezoek onze dynamische design studio in Helmond

Wil je meer weten over ontwikkelen in de Brainportregio? Wij staan klaar om jouw vraagstukken aan te pakken. 

Waar ben je naar op zoek?