Algemene

Voorwaarden

01-2020

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1

Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer, GBO design BV en of GBO projects BV hierna te noemen GBO, gesloten overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GBO, voor de uitvoering waarvan door GBO derden dienen te worden betrokken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van GBO en haar directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.

1.2

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan GBO verstrekte gegevens waarop GBO de offerte baseert.

1.3

Een samengestelde prijsopgave verplicht GBO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.4

Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat GBO begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden GBO pas nadat deze schriftelijk door GBO zijn bevestigd.

1.5

GBO kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.6

Indien aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GBO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GBO anders aangeeft.

1.7

Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen wordt de overeenkomst tussen GBO en Opdrachtgever aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.8

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en GBO en worden pas na schriftelijke bevestiging door GBO bindend.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1

GBO spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal GBO de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2

De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door GBO mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan GBO aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde gegevens of materialen juist en volledig aan GBO ter beschikking heeft gesteld.

2.3

Een tussen partijen voor de voltooiing van de opdracht of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen termijn is indicatief en derhalve nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever GBO derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. GBO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.4

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van GBO:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, keuringen en het beoordelen of
instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

2.5

Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid om de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en vast te leggen in een acceptatierapport en/of finaal sample.

2.6

Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn en aan ingebruikname van het resultaat niet in de weg te staan, in welk geval Opdrachtgever verplicht is het resultaat goed te keuren en dit schriftelijk vast te leggen in het acceptatierapport.

2.7

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen/zaken aan haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GBO te worden gemeld en eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GBO te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de geleverde goederen/zaken/diensten volledig te hebben aanvaard en goedgekeurd en komt aan de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De hiervoor in dit artikel bedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GBO in staat is adequaat te reageren.

2.8

De Opdrachtgever dient GBO in de gelegenheid te stellen een klacht, zoals bedoeld in artikel 2.7, te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van GBO, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

2.9

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde en/of geleverde goederen/zaken/diensten.

2.10

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.4 en 10.5 van deze Algemene Voorwaarden zal GBO, indien vaststaat dat een goed/zaak/dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, de gebrekkige goed/zaak/dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering (redelijkerwijze) niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van GBO, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In het geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan GBO te retourneren en de eigendom daarover aan GBO te verschaffen, tenzij GBO anders aangeeft. Zonder haar schriftelijke toestemming is GBO niet verplicht retourzendingen van opdrachtgevers te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door GBO van de door opdrachtgever grond van de retourzendingen.

2.11

Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen geschiedt levering “ex works”. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GBO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.12

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de goederen/zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

2.13

Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is GBO gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.14

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. GBO zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2.15

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen aanvulling, dan is GBO gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GBO bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van GBO op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GBO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3. Inschakelen van derden

3.1

GBO is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten/uitvoeren door derden.

3.2

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan GBO, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.3

Wanneer GBO op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan GBO namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.4

Wanneer bij de uitvoering van de opdracht GBO goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de derde met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

3.5

Wanneer GBO, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van GBO de in artikel 2.6 en 2.7 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.6

De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met GBO derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met GBO. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan deze derden zal worden opgedragen.

3.7

GBO is nimmer aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten (software daaronder begrepen) of diensten van door of namens GBO en/of de Opdrachtgever ingeschakelde derden. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder, doch niet uitsluitend, het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht toe aan GBO. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend GBO daartoe bevoegd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2

Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in artikel 4.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk door GBO aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst strekkende tot de overdracht van de betreffende rechten. Tot het moment van overdracht wordt door GBO aan Opdrachtgever slechts een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3

GBO heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van GBO het resultaat zonder vermelding van GBO openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door GBO tot stand gebrachte resultaten (zoals, doch niet uitsluitend, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, codes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van GBO, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Broncodes en -bestanden, onbewerkte bestanden en originelen worden niet aan de opdrachtgever of derden beschikbaar gesteld.

4.5

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch GBO jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.6

GBO is gerechtigd om de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Gebruik van het resultaat

5.1

Pas wanneer de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens GBO voortvloeiend uit alle met GBO gesloten overeenkomsten, verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2

Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende schriftelijke afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3

Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. GBO kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft GBO recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar (intellectuele eigendoms)rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5

Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever enige (betalings)verplichting jegens GBO niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6

GBO heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

5.7

GBO kan alle ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte tot dat op opdrachtgever alle aan GBO verschuldigde bedragen betaald heeft.

6. Honorarium, kosten en prijswijziging

6.1

GBO heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere schriftelijk tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die GBO voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer schriftelijk een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3

Wanneer GBO door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie/gegevens/materialen door Opdrachtgever, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing van Opdrachtgever, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door GBO gehanteerde honorariumtarieven. GBO zal de Opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4

Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan GBO kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. GBO zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.5

Indien GBO met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is GBO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.6

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GBO alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GBO rustende verplichting ingevolge de wet en regelgeving of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

7. Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud

7.1

Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of op de factuur een afwijkende betaaltermijn is opgenomen. GBO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.2

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.3

Alle geleverde en nog te leveren goederen/zaken blijven uitsluitend eigendom van GBO totdat alle vorderingen die GBO op Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder ook, doch niet uitsluitend, de vorderingen uit hoofde van artikel 3:92 lid 2 BW (rente en (buiten)gerechtelijke kosten) en toerekenbare tekortkoming, volledig zijn voldaan.

7.4

Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op afnemer is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan om de goederen te verpanden of te bezwaren met enig ander recht ten behoeve van een derde.

7.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om GBO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.6

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken mogen door GBO aan derden worden verkocht en overgedragen, mits dit geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever. In het geval van verkoop op krediet is Opdrachtgever verplicht om van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

7.7

Opdrachtgever is gehouden om de door GBO onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van GBO te bewaren.

7.8

Opdrachtgever is verplicht de goederen/zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren. Opdrachtgever zal GBO op eerste verzoek (een kopie van) de polissen ter inzage verstrekken.

7.9

Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen/zaken uit hoofde van de verzekeringen, zoals bedoeld in artikel 7.8., zullen, op eerste verzoek van GBO aan GBO worden verpand ter meerdere zekerheid van alle vorderingen die GBO op Opdrachtgever heeft, uit welke hoofde dan ook.

7.10

In het geval Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen jegens GBO tekortschiet of GBO gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever in haar verplichtingen tekort zal schieten, is GBO gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen/zaken terug te nemen, waarna Opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gepaard gaande kosten, en onverminderd alle overige in dat geval aan GBO toekomende rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, het recht op verrekening met de eventueel door GBO geleden schade. Voor het geval GBO haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GBO en door GBO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GBO zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.11

Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever aan GBO de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.12

GBO draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, is het GBO toegestaan overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.13

GBO mag de uitvoering van de opdracht opschorten:
a. nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat ofwel enige andere verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. wanneer GBO door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven;
c. indien na het sluiten van de overeenkomst GBO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van GBO kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1

GBO is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen zonder dat zij, voor zover de wet zulks toelaat, aan Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is.

8.2

Opdrachtgever is op grond van dwingend recht bevoegd om te allen tijde de overeenkomst op te zeggen. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door GBO, of wanneer GBO de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van GBO redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3

De schadevergoeding bedoeld in artikel 8.2 omvat tenminste alle door GBO gemaakte kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, dient te worden verstaan aan- en afvoer- en verzend- en afleveringskosten), kosten voortvloeiend uit de door GBO op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede het (resterende deel van het) honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan GBO verschuldigd zou zijn.

8.4

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GBO, zal GBO in overleg met de opzegging aan de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GBO extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GBO anders aangeeft.

8.5

GBO heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk met directe ingang te ontbinden dan wel een order of overeenkomst te annuleren, in het geval:
a. van liquidatie van Opdrachtgever;
b. de Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt;
c. van (aanvrage van voorlopige) surséance van betaling of faillissement;
d. van beslaglegging onder de Opdrachtgever – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven;
e. van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken;
f. de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, in welke gevallen alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dan terstond opeisbaar worden.

8.6

Indien GBO tot opschorting, opzegging, annulering of ontbinding overgaat, zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is zij op generlei wijze gehouden tot betaling van enige kosten, schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7

Wanneer de werkzaamheden van GBO bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze duurovereenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van GBO blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1

GBO garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken, althans zij gerechtigd/bevoegd is om het werk waarop een auteursrecht van een derde rust te gebruiken, te verspreiden/openbaar te maken en te vermenigvuldigen en/of bewerken.

9.2

Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever GBO en/of de door GBO bij de opdracht ingeschakelde derde(n) voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van GBO jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in artikel 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3

De Opdrachtgever vrijwaart GBO voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.4

De door GBO te leveren goederen/zaken voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op goederen/zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik van goederen/zaken geschikt is voor het gebruik aldaar en deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GBO kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. De in dit artikel genoemde garantie ziet niet op door GBO (in haar goederen/zaken) gebruikte hard- en/of software. Door GBO wordt geen enkele vorm van garantie verstrekt op de hiervoor bedoelde hard- en/of software.

9.5

De in artikel 9.4 genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het gebrek betrekking heeft op een (deel van een) goed/zaak die (deels) door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.6

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het goed/de zaak wordt gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze, alsmede indien een gebrek aan het goed/de zaak is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GBO, de Opdrachtgever of derden wijzigingen aan het goed/de zaak hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever en/of derden komt evenmin aanspraak of garantie toe indien het gebrek aan het goed/de zaak is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GBO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder, doch niet uitsluitend begrepen, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

9.7

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief, doch niet uitsluitend, administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.8

De Opdrachtgever vrijwaart GBO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GBO toerekenbaar is. Indien GBO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden GBO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GBO, zonder dat een ingebrekestelling daartoe vereist is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GBO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

10.1

GBO dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2

GBO is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan GBO toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van GBO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GBO aan de overeenkomst te laten beatwoorden, voor zover deze aan GBO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

10.3

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van GBO of haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van GBO beperkt tot het honorarium van GBO voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan GBO uitkeert. Het bedrag waarvoor GBO in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4

GBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GBO is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, producten en/of soft- en/of hardware.

10.5

GBO kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor gebreken en/of schade aan goederen/zaken of enige andere vorm van schade in de meest ruime zin des woord als gevolg van de toepassing van materialen, producten en/of soft- en/of hardware van derden in de betreffende goederen/zaken.

10.6

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen vervalt elke aansprakelijkheid van GBO en de door GBO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10.7

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens GBO gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder tevens begrepen kosten in de meest ruime zin des woords) aan de zijde van GBO daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Overmacht

11.1

GBO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

11.2

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GBO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GBO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GBO of derden daaronder begrepen. GBO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GBO haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3

GBO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4

Voor zover GBO ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GBO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Opdrachtgever te factureren. De Opdrachtgever is gehouden voornoemde factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Overige bepalingen

12.1

Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan GBO wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een derde heeft verstrekt, zal Opdrachtgever GBO, onder vermelding van de namen van deze derde(n), hiervan op de hoogte stellen.

12.2

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met GBO gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van GBO.

12.3

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan GBO verschuldigde.

12.4

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden GBO of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.5

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden in acht wordt genomen.

12.6

De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van de betreffende bepalingen.

12.7

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

12.8

Indien GBO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GBO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

12.9

Op alle overeenkomsten tussen GBO en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, ofwel overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Algemene

Voorwaarden

01-2020

1. Contract, quotation and confirmation

1.1

These general terms and conditions (hereinafter: General Terms and Conditions) are applicable to every offer and quotation, and to the establishment, content and execution of all contracts entered into between the Client and the contractor, GBO Design B.V., and/ or GBO Projects B.V. (hereinafter: GBO). These General Terms and Conditions are likewise applicable to contracts with GBO, where GBO engages third parties for the execution of the contract. These General Terms and Conditions have also been written for the employees and directors of GBO. The applicability of any purchasing or other conditions of the Client are expressly rejected and excluded.

1.2

All offers and quotations are without obligation, unless a deadline for acceptance is stipulated in the offer or quotation. An offer or quotation shall expire if the product to which the quote or offer relates is no longer available. Prices quoted may be subject to change owing to unforeseen changes in the work. Prices quoted are exclusive of VAT and/ or other government-imposed levies, any costs incurred within the framework of the contract, including travel, accommodation, shipping and administration costs, unless otherwise agreed in writing. The rates and offers quoted will not automatically apply to future commissions. The Client is responsible for the accurateness and completeness of the information, supplied by or on behalf of the Client, on which GBO bases the quotation.

1.3

A compound quotation does not oblige GBO to deliver part of the commissioned work against a corresponding part of the price quoted for the entire work.

1.4

Assignments shall be confirmed in writing by the Client. If the Client fails to do so, but nevertheless agrees to GBO commencing the work on the assignment, then the content of the quotation and these General Terms and Conditions shall apply. Any subsequent verbal agreements and stipulations shall not be binding on GBO until after they have been confirmed in writing by GBO.

1.5

GBO cannot be held to its quotations or offers when the Client can reasonably be expected to have noticed that the quotation or offer, or any part thereof, contains a manifest mistake or error.

1.6

If acceptance (whether or not on minor points) departs from the proposition in the quotation or offer, then GBO cannot be held to it. In that case, no contract will be established on the basis of this divergent acceptance, unless GBO indicates otherwise.

1.7

Unless the nature of the contract dictates otherwise or the parties have agreed otherwise in writing, the contract between GBO and the Client shall be entered into for an indefinite period.

1.8

Departures from these General Terms and Conditions can only be agreed in writing between the Client and GBO, and shall only become binding after written confirmation by GBO.

2. Execution of the contract

2.1

GBO shall make every effort to execute the contract conscientiously and independently, to safeguard the Client’s interests to the best of his ability and to achieve a result that is useful to the client, as can or may be expected of a reasonable and professional contractor. Insofar as is necessary, GBO will keep the Client informed about the progress of the work.

2.2

The Client shall do everything reasonably necessary or desirable to enable timely and correct delivery by GBO, such as the timely supply of complete, sound and clear information or materials, whereby GBO indicates or the Client understands or can reasonably be expected to understand, that this information/ these materials are necessary for the execution of the contract. The execution period shall not commence until the Client has fully and correctly provided GBO with the necessary information or materials.

2.3

Any deadline for completion of the commissioned work or for the delivery of certain elements, agreed between the parties, is indicative and is never an absolute deadline, unless the parties have agreed otherwise in writing. In the event of late delivery, the Client must issue GBO with written notice of default and grant GBO a reasonable period in which to fulfil its contractual obligations.

2.4

Unless agreed otherwise in writing, the following are not included GBO’s assignment:

1. the performance of tests, the request for permits, inspections/ verifications and the evaluation of whether

2. the Client’s instructions comply with statutory or quality standards;

3. the conducting of research into the existence of (intellectual property) rights, including but not limited to, patent rights, brand rights, model rights, copyrights or portrait rights of third parties;

4. the conducting of research into the possibility of potential forms of protection for the Client, as referred to in paragraph b.

2.5                       

Prior to implementation, production, reproduction or publication, each party must give the other the opportunity to check the final draft, model, prototype or galley proofs of the result and to commit to it in an acceptance report and/ or final sample.

2.6                        

Variations in the (end)result relative to that which was agreed shall not constitute grounds for rejection, discount, compensation or dissolution of the contract, when these variations, taking into account all circumstances, are in all reasonableness of minor significance, and do not prevent the result from being the put into service, in which case the Client shall be obliged to approve the result and to confirm this in writing in the acceptance report.

2.7

The Client is obliged to check (have checked) the delivered products as soon as the products/ items are made available to the Client or the relevant work has been conducted. With this, the Client must check whether the quality and/ or quantity of the products/ items/ work delivered corresponds with that which has been agreed and whether it meets the criteria that the parties have agreed in this regard. Any visible defects must be reported to GBO in writing within seven days of delivery, and any non-visible defects should be reported to GBO in writing immediately, or in any case no later than 14 days after discovery of the defect, failing which the Client shall be deemed to have fully accepted and approved the result of the delivered products/ services and the Client shall no longer be entitled to any repairs, replacement or compensation.
The aforementioned notification should contain the most detailed possible description of the defect, to enable GBO to give an adequate response.

2.8

The Client must allow GBO the opportunity to investigate (or have investigated) any complaint, as referred to in article 2.7. If it is established that a complaint is unfounded, any associated costs, including but not limited to the investigation costs incurred by GBO, shall be entirely for the Client’s account.

2.9

Even if the Client has complained in a timely manner, its payment obligation shall remain. In that case, the Client remains obliged to take delivery of and pay for the remaining products/ items/ services ordered and/ or delivered.

2.10

Without prejudice to the provisions of articles 9.4 and 10.5 of these General Terms and Conditions, if it is established that a product/ item/ service is defective and a timely complaint has been made, GBO shall, within a reasonable time after return shipment thereof or, if return shipment is not (reasonably) possible, written notification pertaining to the defect from the Client, at GBO’s discretion, replace the defective item or have it repaired, or pay a replacement fee to the Client. In the case of replacement, the Client shall be obliged to returned the replaced item to GBO and to transfer to GBO the ownership thereof, unless GBO indicates otherwise. Without its written permission, GBO is not obliged to accept return shipments from clients. Receipt of the return shipments shall in no way imply that GBO acknowledges the reason given by the Client for the return shipments.

2.11

Unless the nature of the contract dictates otherwise or the parties have agreed otherwise in writing, delivery shall take place Ex Works. The Client is obliged to take delivery of the items at the moment that they made available to the Client. If the Client refuses to take delivery of the items, or is late supplying information or instructions necessary for the delivery, GBO shall be entitled to store the items at the risk and expense of the Client.

2.12

The risk of loss, damage or depreciation in value shall be transferred to the Client at the moment that the items come under the control of the Client.

2.13

If the contract is executed in phases, GBO shall be entitled to suspend the execution of the components belonging to a subsequent stage, until the Client has approved the results of the preceding stage in writing.

2.14

If, during the execution of the contract, it becomes apparent that, for a proper execution thereof it is necessary to supplement or otherwise modify the contract, the parties shall modify the contract in mutual consultation and in a timely matter. If the nature, scope or content of the contract, whether or not at the request or instruction of the Client, the competent authorities etc., is modified and the contract is thereby amended in terms of quality and/ or quantity, this may also have implications for that which was originally agreed. The fee originally agreed between the parties may increase or decrease as a result. As far as possible, GBO shall indicate the cost in advance. A change in the contract may also result in a change to the original execution period. The Client accepts the possibility of modification of the contract, including a change in the price and execution period.

2.15

If the contract is changed, including any additions, GBO shall be entitled to commence execution only after approval has been received from the authorized persons within GBO and the Client has agreed with the price quoted for the implementation and other conditions, including the then to be determined execution deadline to be adhered to. Not executing a modified contract, or not executing it immediately, does not constitute a breach of contract on the part of GBO and is not a basis for the Client to terminate the contract.  Without being in default, GBO can decline a request to modify the contract, when the modification could have qualitative and/ or quantitative implications, for example for the work to be conducted or the products to be delivered.

3. Engagement of third parties

3.1

GBO is entitled to have certain activities conducted by third parties.

3.2

Unless otherwise agreed, assignments for third parties within the framework of the execution of the contract, shall be issued by or on behalf of the Client. At the request of the Client, GBO can act as authorized representative of the Client, at the risk and expense of the Client. The parties may agree on a fee for such services.

3.3

When, at the request of the Client, GBO compiles a budget for costs of third parties, this budget shall be indicative. If required, GBO can request quotations on behalf of the Client.

3.4

When, in the execution of the contract, GBO obtains products or services from third parties, after which these products or services are passed onto the Client, the provisions of the general terms and conditions of and/ or separate agreements with the third party regarding the warranty and liability, shall also apply to the Client.

3.5

When GBO, whether or not on behalf of the Client, issues assignments or instructions to production companies or other third parties, the Client shall, at the request of GBO, confirm its approval in writing, as referred to in articles 2.6 and 2.7 of these General Terms and Conditions.

3.6

The Client shall not engage third parties without consulting with GBO, when this can have implications for the execution of the contract as agreed with GBO. If necessary, the parties shall discuss which third parties are to be engaged and which activities are to be assigned to these third parties.

3.7

Under no circumstances shall GBO be held liable for errors of defects in the products (including software) or services of third parties engaged by or on behalf of GBO and/ or the Client. The Client itself must approach these parties in this regard.

4. Intellectual property and ownership rights

4.1

Unless otherwise agreed in writing by the parties, all intellectual property rights relating to the result arising from the contract – including, but not limited to, the patent right, tradename right, model right and copyright – rest with GBO. Insofar as such rights can be acquired only by registration, GBO has the sole and exclusive power to effect such registration, unless the parties have agreed otherwise in writing.

4.2

The parties can agree in writing that the rights referred to in article 4.1 be transferred to the Client, fully or partially, by GBO. This transfer and any conditions under which the transfer takes place, must at all times be documented in writing, in an agreement pertaining to the transfer of the rights in question. Until the moment of transfer, only a right to use is conferred on the Client by GBO, as provided for in article 5 of these General Terms and Conditions.

4.3

GBO is at all times entitled to have its name imprinted on or in or removed from any publicity around the result of the assignment, in the manner usual for that result. Without prior permission from GBO, the Client may not publicize or reproduce the result without making reference to GBO.

4.4

Unless otherwise agreed, the results created by GBO within the framework of the assignment (including, but not limited to, designs, design sketches, drafts, recommendations, reports, budgets, projections, working drawings, illustrations, photographs, prototypes, scale models, templates, (partial) products, films, (audio and video) presentations, codes and other materials or (electronic) files) shall remain the property of GBO, regardless of whether they have been made available to the Client or to third parties. Source codes and files, unprocessed files and originals will not be made available to the Client or to third parties.

4.5

After completion of the assignment, neither the Client nor GBO shall have a retention obligation with regard to the materials and information used, unless the parties have agreed otherwise in writing.

4.6

GBO is entitled to use the knowledge that it accrued during the execution of the contract also for other purposes, provided that no strictly confidential information relating to the Client is thereby disclosed to third parties.

5. Use of the result

5.1

Only when the Client has completely fulfilled its obligations towards GBO arising from all the agreements entered into with GBO, the Client shall receive the right to use the result of the assignment for the purpose already agreed between the parties. If no agreements have been made regarding the purpose of use, then the right of use shall be restricted to the use for which the assignment was (evidently) granted. Unless the nature of the contract dictates otherwise or the parties have agreed otherwise in writing, the right of use shall be exclusive.

5.2

When the result partly involves works that are subject to the rights of third parties, the parties shall make supplementary written agreements regarding how the use of these works will be arranged.

5.3

Without written permission, the Client is not entitled to modify the result of the assignment, to use or reuse it more broadly or in any other way than has been agreed, or to allow third parties to do so. GBO can attach conditions to such permission, including payment of equitable remuneration.>/p>

5.4

In the event of broader use of the result or any other use not agreed, including modification, distortion or other debasement of the provisional or definitive result, GBO shall be entitled to compensation due to infringement of his/her rights of at least three times the agreed fee, or a fee that is reasonably and fairly proportional to the infringement committed, without prejudice to GBO’s other rights.

5.5

The Client will not (or no longer) be permitted to use the results made available and any right to use granted to the Client in the context of the work commissioned will expire, unless the consequences would be contrary the principles of reasonableness and fairness:

1. from the moment that the Client fails to (fully) fulfil its (payment) obligations towards GBO or is otherwise in default;

2. if the assignment is prematurely terminated for reasons stated in article 8 of these General Terms and Conditions;

3. in the event of bankruptcy of the Client, unless the rights referred to in article 4.2 of these General Terms and Conditions have been transferred to the Client.

5.6

With due consideration of the interests of the Client, GBO is at liberty to use the results for its own publicity, to win contracts and for promotional purposes, including competitions and exhibitions and suchlike, and where results are physical items, to borrow these items from the Client.

5.7

GBO can maintain possession of all items, information and documents received or generated, despite an existing obligation to surrender these, until the Client has paid all sums owed to GBO.

6. Fee, costs and price change

6.1

GBO is entitled to a fee for the execution of the assignment. This may comprise an hourly tariff, a consultancy fee, a fixed sum, whether or not related to the project’s value, or any other form of payment agreed in writing between the parties.>/p>

6.2

Besides the agreed fee, the costs that GBO incurs in the execution of the assignment, such as office, travel and accommodation expenses, costs of prints, copies, (printed)proofs, prototypes, and the costs of engaging third parties for advice, production, support and suchlike, are also eligible for reimbursement. These costs shall be specified in advance as far as possible, except when a surcharge is agreed in writing.

6.3

If GBO is required to perform more or other work due to late delivery or non-delivery of complete, sound and clear information, data and/or materials by the Client, or due to any change or error in instructions or briefings or due to external circumstances, such additional work will be charged separately on the basis of GBO’s usual fees. GBO shall inform the Client about this beforehand in writing, unless circumstances prevent it or if the nature of the work does not permit postponement.

6.4

When the execution of the assignment is delayed or interrupted through circumstances that cannot be attributed to GBO, the Client shall be obliged to reimburse any corresponding costs incurred. GBO shall endeavour to limit the costs as much as possible.

6.5

If GBO has agreed a fixed price with the Client, GBO shall nevertheless be entitled at all times to increase this price without the Client being entitled to terminate the contract on this ground, when the price increase results from a legal right or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages etc. or any other reason that, on commencement of the contract, was not reasonably foreseeable.

6.6

If the price increase, caused by something other than a change in the contract, is more than 10%  and takes place within three months of the signing of the contract, then it is only the Client who is entitled to invoke article 5, paragraph 3, book 6 of the Civil Code who is entitled to terminate the contract via a written statement, unless GBO is still prepared to execute the contract on the basis of that which the parties originally agreed, or where the price increase results from a right or an obligation of GBO under the law or regulations or where it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the purchase.

7. Payment, suspension and retention of title

7.1

All payments by the Client must be made, without deduction, offsetting or deferment, no later than 14 days after the invoice date, unless the parties have agreed otherwise in writing or a different payment term is stated on the invoice. GBO is entitled to execute the contract in different phases and to invoice separately for the parts that have already been conducted.

• Any objections to the amount invoiced do not suspend the Client’s payment obligation. The Client that is not entitled to invoke section 6.5.3 (articles 231 to 247 (inclusive), book 6 of the Civil Code) is likewise not entitled to suspend payment of an invoice for other reasons.

• All products/ items delivered and still to be delivered shall remain the exclusive property of GBO until all amounts owed or that will be owed by the Client to GBO, including but not limited to amounts owed under article 3:92, paragraph 2 of the Civil Code (interest and (extra)judicial costs) and culpable failure, have been paid in full.

• Until ownership of the products/ items delivered has been transferred to the purchaser, the Client shall not be permitted to pledge the products/ items or to encumber them with any other right for the benefit of a third party.

• If a third party seizes the items that are subject to retention of title, or wishes to establish a right to or lay claim to these items, the Client has a duty to inform GBO of this immediately.

• The products/ items delivered that are subject to retention of title may be sold and transferred to third parties by GBO, provided this takes place within the normal course of the Client’s business. In the event of sale on credit, the Client is obliged to require retention of title from its customers, based on the provisions of article 7 of these General Terms and Conditions.

• The Client is obliged to store the products/ items subject to retention of title, that have been delivered by GBO, with the necessary care and clearly recognizable as the property of GBO.

• As long as the products/ items are subject to retention of title, the Client is obliged to insure these against fire, explosion and water damage, and against theft. On first request, the Client shall provide GBO with (a copy of) the insurance policies.

• All claims by the Client against the insurers of the products/ items on the basis of the insurance policies referred to in article 7.8, shall be pledged to GBO as soon as GBO requests it, as additional security for all claims that GBO has towards the Client, for whatever reason.

• Should the Client fail to fulfil its obligations towards GBO or if GBO has well-founded reason to think that the Client will fail to fulfil its obligations, GBO shall be entitled to repossess the products/ items delivered that are subject to retention of title, after which the Client shall be credited for the market value, which in no case shall exceed the original purchasing price, minus the costs associated with the repossession, and without prejudice to all other rights to which GBO shall be entitled in that case, including but not limited to, the right to reimbursement for any damage suffered by GBO. Should GBO wish to exercise its ownership rights as described in this article, the Client shall grant its unconditional and irrevocable permission to GBO and to third parties designated by GBO, to access all locations where the property of GBO is located and to repossess that property.

7.1.1

If the Client is in default with the full or partial payment of the sums owed, the Client shall owe to GBO the statutory commercial interest and the extrajudicial debt recovery costs, which shall amount to at least 15% of the invoice amount, with a minimum of € 150 excluding VAT.

7.1.2

GBO shall ensure that its invoices are issued in a timely manner. In consultation with the Client, GBO is entitled to invoice the agreed fee and costs in advance, provisionally or periodically.

7.1.3

GBO may suspend the execution of the contract:

1. after the payment term has lapsed and the Client, after being sent a written reminder to settle the invoice within 14 days, fails to do so or fails to fulfil, or fails to fulfil fully or in a timely manner, any other obligation under the contract;

2. when GBO, due to communication from or conduct of the Client, is led to understand that payment will not be made;

3. if, after entering into the contract, GBO becomes aware of circumstances that present good reason to suspect that the Client will not fulfil its obligations;

4. if, due to the delay on the part of the Client, GBO can no longer be expected to fulfil the contract against the conditions originally agreed.

8. Termination and dissolution of the contract

8.1

GBO is at all times entitled to terminate the contract without, to the extent permitted by law, being obliged to pay compensatory damages to the Client.

8.2

The Client is entitled, on the grounds of mandatory legislative provisions, to terminate the contract at all times. If the Client terminates the contract without there being any culpable failure on the part of GBO, or if GBO terminates the contract due to an imputable shortcoming in the fulfilment of the contract on the part of the Client, then the Client shall be liable to pay compensatory damages, as well as the fee and the costs incurred associated with the work conducted up to that point in time. In this context, any conduct by the Client on the grounds of which GBO cannot reasonably be required to complete the work commissioned will also be regarded as imputable shortcoming.

8.3

The compensatory damages referred to in article 8.2 shall cover at least all the costs incurred by GBO (including, but not limited to, transport, dispatch and delivery costs), costs arising from any obligations entered into by GBO with third parties for the fulfilment of the assignment, plus the (remaining part of the) fee that the Client would owe to GBO upon full execution of the assignment.

8.4

If the contract is prematurely terminated by GBO, GBO shall, in consultation with the Client, arrange for the transfer to third parties of the work still to be conducted, unless the termination of the contract is attributable to the Client. If the transfer of the work brings extra costs for GBO, these shall be charged to the Client. The Client shall be obliged to settle these costs within the stated time period, unless GBO indicates otherwise.

8.5

GBO is entitled to terminate the contract immediately and with immediate effect, fully or partially, or to cancel an order or contract, in the event:

1. of liquidation of the Client;

2. that the Client terminates its business activities;

3. of (application for provisional) suspension of payments or bankruptcy;

4. that the Client is subject to attachment – if and insofar as the attachment is not lifted within three months;

5. of debt restructuring or another circumstance whereby the Client can no longer freely dispose of its assets;

6. that the Client fails to fulfil its obligations arising from the contract and this non-fulfilment justifies termination of the contract, in which case all the sums owed by the Client shall immediately be payable.

8.6

If GBO proceeds to suspension, termination or cancellation of the contract, as referred to in article 8 of these General Terms and Conditions, GBO shall in no way be required to pay any costs, damage compensation or indemnification, while the Client, on account of breach of contract, shall be obliged to pay damage compensation or indemnification.

8.7

When the work of GBO consists of the repetition of similar activities, then the contract shall be deemed to be a long-term contract, unless the parties have agreed otherwise in writing. This long-term contract can only be terminated in writing, with due observance of a reasonable notice period of at least three months, during which time the Client shall continue to purchase the usual amount of work from GBO, or shall compensate GBO financially.

9. Warranties and indemnities

9.1

GBO guarantees that the work delivered has been designed by or on behalf of GBO and that, when the result is protected by copyright, GBO is considered to be the creator within the sense of the Copyright Act and as copyright owner has the power of disposition of the work, or at any rate is entitled/ authorized to use, distribute, disclose, reproduce and/ or edit the work subject to copyright of a third party.

9.2

When the Client uses the results of the assignment, the Client indemnifies GBO and/ or the third party/ies engaged by GBO in the execution of the assignment, from all claims by third parties resulting from the applications or the use of the result of the assignment. This has no effect on the liability of GBO towards the Client for failure to fulfil the guarantees as referred to in article 9.1 and the remaining liability as referred to in article 10 of these General Terms and Conditions.

9.3

The Client indemnifies GBO against all claims relating to intellectual property rights on all materials and/ or information provided by the Client, used in the execution of the assignment.

9.4

The products/ items delivered by GBO comply with all the customary requirements and standards that can reasonably be set at the time of delivery and for which they are intended in normal use within the Netherlands. The warranty referred to in this article is applicable to products/ items that are intended for use within the Netherlands. When used outside the Netherlands, the Client itself must verify whether the use of the products/ items is suitable for use in that location and whether the products/ items comply with the corresponding conditions set. In that case, GBO can stipulated a different warranty and other conditions relating to the items to be delivered or work to be conducted. This warranty referred to in this article does not include hardware and/ or software used by GBO (in its products/ items). GBO issues no form of warranty whatsoever on the aforementioned hardware and/ or software.

9.5

The warranty referred to in article 9.4 is valid for a period of six months after delivery, unless the nature of the products/ items delivered dictates otherwise or the parties have agreed otherwise in writing. If the defect concerns a (part of a) product/ item that was (partly) produced by a third party, the warranty shall be limited to that which is issued by the manufacturer of the product/ item in question, unless the parties have agreed otherwise in writing.

9.6

Every form of warranty shall expire in the event that the product/ item is used in any other manner than prescribed, and if the defect in the product/ item is caused by or ensues from injudicious or inappropriate use or use after the expiry date, incorrect storage or maintenance by the Client and/ or third parties when, without written permission from GBO, the Client or third parties have made or attempted to make changes to the product/ item, have attached other items to the product/ item that should not be attached or where these were handled or manipulated in any manner other than prescribed. Neither is/are the Client and/ or third parties entitled to claim under a guarantee when the defect in the product/ item is caused by or ensures from circumstances over which GBO has no influence, including, but not limited to, weather conditions (including, but not limited to, extreme rainfall or temperatures etc.).

9.7

After expiry of the warranty period, all costs for repair or replacement, including but not limited to, administration, shipping and call-out charges, shall be charged to the Client.

9.8

The Client indemnifies GBO against any claims by third parties who suffer damage in connection with the execution of the contract, where the cause is attributable to a party other than GBO. If GBO does receive a claim by a third party, the Client shall be required to assist GBO in both extrajudicial and judicial proceedings, and to do everything that might be expected of the Client without delay. Should the Client fail to take adequate measures, then GBO shall be entitled to take action itself, without notice of default being required. All costs and damage on the part of GBO and third parties that arises as a result, shall be entirely for the account and risk of the Client.

10. Liability

10.1

In the event of culpable failure, GBO must first be issued written notice of default, and granted a reasonable period to fulfil its obligations, or to repair any faults or limit or undo any damage.

10.2

GBO is exclusively liable towards the Client for direct damage attributable to GBO. Any liability of GBO for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings, damaged or lost data or materials, or damage due to business interruption, is expressly excluded. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs of ascertaining the cause and extent of the damage, insofar as the ascertaining relates to damage within the sense of these General Terms and Conditions, any reasonable costs incurred to bring the defective performance of GBO into compliance with the contract, insofar as this can be attributed to GBO, and reasonable costs incurred in the prevention or limitation of damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage as referred to in these General Terms and Conditions.

10.3

Except in the event of intent or deliberate recklessness of GBO or its managers and/ or directors, the liability of GBO is limited to GBO’s fee for the assignment, or in any case the fee for that part of the assignment to which the liability relates. This amount shall not exceed € 75,000 and in any case shall at all times be limited to no more than the sum that the insurance provider, where applicable, pays to GBO. The amount for which GBO, when applicable, is liable, shall be reduced by any amounts that have been insured by the Client.

10.4

GBO is not liable for damage, of any nature whatsoever, resulting from the fact that GBO relied on incorrect and/or insufficient data supplied by or on behalf of the Client.

10.5

GBO can never be held liable by the Client for defects and/ or damage to products/ items or any other form of damage in the broadest sense of the word, resulting from the application of materials, products and/ or software and/ or hardware of third parties in the products/ items in question.

10.6

In departure from the statutory limitation period, all liability of GBO and the third parties engaged by GBO in the execution of the contract shall expire one year after the assignment ends, whether by completion, cancellation or termination.

10.7

If the Client defaults in the correct execution of its duties towards GBO, then the Client shall be liable for all of GBO’s damages thereby caused (also including costs in the broadest sense of the word), be that direct or indirect.

11. Force Majeure

11.1

GBO shall not be required to fulfil any obligation towards the Client if it is prevented from doing so as a consequence of a circumstance not attributable to fault and which is not regarded as GBO’s responsibility by virtue of the law, legal action or according to generally accepted standards.

11.2

In these General Terms and Conditions, the term ‘force majeure’ shall be taken to mean – in addition to its definition in law and legal precedent – all external causes, foreseen or unforeseen, which GBO cannot influence, but as a result of which GBO is unable to fulfil its obligations. This includes industrial action in GBO’s company or in the companies of third parties. GBO also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfilment of the contract occurs after the date that GBO should have fulfilled the contract.

11.3

During the period of force majeure, GBO can suspend its contractual obligations. If this period lasts for more than two months, either of the parties shall be entitled to terminate the contract, without any obligation to pay compensatory damages to the other party.

11.4

Insofar as GBO has already partially fulfilled its contractual obligations or will be able to fulfil them at the time that the force majeure commences, and separate value can be attributed to the part already fulfilled or still to be fulfilled, GBO shall be entitled to invoice the Client separately for the part already fulfilled or still to be fulfilled. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate contract.

12. Other provisions

12.1

When the Client wishes to simultaneously award the same contract to parties other than GBO, or when it has already awarded the contract to a third party, the Client shall inform GBO of this fact, stating the name(s) of this/ these third party/ies.

12.2

The Client is not permitted to transfer to third parties any of the rights under a contract entered into with GBO, save in the event and as part of a transfer of the whole of the Client’s business, or with prior written permission from GBO.

12.3

Under no circumstances is the Client entitled to offset any amounts that it owes to GBO.

12.4

The parties have a duty to uphold the confidentiality of all (confidential) information, facts and circumstances about the other party or from another source, brought to their attention within the context of the contract, where it can reasonably be assumed that disclosure or communication to third parties could harm GBO or the Client. The same duty of confidentiality with respect to such facts and circumstances must be imposed on any third parties engaged within the context of the execution of the contract.

12.5

If any provision of these General Terms and Conditions is null and void or annulled, the other provisions of these General Terms and Conditions shall remain in full force. In that event, the parties shall enter into consultations for the purpose of agreeing new provisions to replace the void or annulled provisions, whilst observing the intent and the scope of the void or annulled provisions of these General Terms and Conditions as much as possible.

12.6

The headings in these General Terms and Conditions are included to facilitate reference only and do not constitute part of these General Terms and Conditions. If uncertainty exists regarding the interpretation of one or more provisions of these General Terms and Conditions, then the explanation shall be found “in the spirit” of the provisions in question.

12.7

If a situation occurs between the parties which is not provided for in these General Terms and Conditions, then this situation should be evaluated “in the spirit” of these General Terms and Conditions.

12.8

If GBO does not always require the strict observance of these General Terms and Conditions, this does not mean that the provisions therein do not apply or that GBO loses the right to require the strict observance of these General Terms and Conditions in other cases.

12.9

All contracts between GBO and the Client shall be governed by Dutch law.

The applicability of the Vienna Sales Treaty is expressly excluded. Any disputes arising from or associated with this contract, or contracts derived from this contract, shall be brought before the competent court of Oost Brabant (East Brabant).